PRAVIDLÁ SÚŤAŽE: „Krásny úsmev je ZADARMO!“

Tento dokument upravuje pravidlá propagačnej súťaže s názvom „Krásny úsmev je ZADARMO!“. Pravidlá uvedené v tomto dokumente sú záväzné ...
 • Zdroj: Tibor Géci

Tento dokument upravuje pravidlá propagačnej súťaže s názvom „Krásny úsmev je ZADARMO!“. Pravidlá uvedené v tomto dokumente sú záväzné a platné pre všetkých súťažiacich. Zmena pravidiel je účinná dňom zverejnenia pozmeneného znenia na webovej stránke zensky.cas.sk.

 1. Názov súťaže: „Krásny úsmev je ZADARMO!
 1. Organizátor súťaže:

Organizátorom súťaže je spoločnosť FPD Media, a. s., so sídlom: Palisády 29/A, 811 06 Bratislava, korešpondenčná adresa: Junácka 6, 831 04 Bratislava, IČO: 47 237 601, IČ DPH: SK 2023453124, zapísaná  v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I., Oddiel: Sa, vložka č.: 6882/B (ďalej len „Organizátor“). Organizátor je vydavateľom tlačových titulov Nový Čas, Nový Čas víkend, Nový Čas Nedeľa, Nový Čas Magazín Relax a prevádzkovateľom online portálu Cas.sk.

 1. Termín a miesto konania súťaže:

Začiatok súťaže: 9. 5. 2023. Koniec súťaže: 22. 5. 2023.

Miestom konania súťaže je územie Slovenskej republiky.

 1. Tlačový titul a webová stránka určená pre súťaž:

Denník Nový Čas a zensky.cas.sk

 1. Podmienky účasti v súťaži:

Súťaže sa môže zúčastniť každá plnoletá fyzická osoba, ktorá najneskôr v deň začatia súťaže dovŕšila osemnásty (18.) rok veku a je plne spôsobilá na právne úkony.

Čitatelia sa môžu zapojiť do súťaže zodpovedaním dvoch súťažných otázok na webovej stránke www.zensky.cas.sk a uvedením pravdivých kontaktných údajov o svojej osobe (meno, priezvisko, bydlisko, e-mail, telefónne číslo).

Splnením týchto podmienok súťaže sa čitateľ stáva účastníkom súťaže a zaraďuje sa do žrebovania výhercov výhier špecifikovaných v týchto pravidlách v bode 6.

Organizátor súťaže náhodným žrebovaním vyžrebuje 10 finalistov, postupujúcich do výberu výhercu hlavnej výhry. Žrebovanie finalistov prebehne dňa 23.5.2023.

Finalisti, postupujúci do výberu výhercu hlavnej výhry budú vyzvaní, aby zaslali fotografiu svojho chrupu mailom na adresu marketing@novycas.sk. Z týchto fotografií vyberie odborná porota skladajúca sa zo zástupcov partnera súťaže jedného výhercu hlavnej výhry.

Podmienkou účasti v súťaži po výbere výhercu je uzavretie Zmluvy o vyhotovení a následnom používaní fotografií, obrazových snímkov a obrazového záznamu, zobrazujúcich výhercov, ktorá bude uzatvorená s výhercami.

Žrebovanie výhercov ďalších výhier prebehne dňa 23.5.2023.

Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s týmito pravidlami súťaže.

 1. Výhry v súťaži „Krásny úsmev je ZADARMO!“:

Výhry zabezpečuje Organizátor súťaže.

Výhrami v súťaži sú zákroky zubnej kliniky Martin Dental Center s. r. o. v celkovej hodnote 15 480 €.

Hlavná výhra:

1 x kompletná rekonštrukcia chrupu v hodnote do 10 000 €

Ďalšie výhry:

1 x liečba neviditeľným zubným strojčekom Starlynr v hodnote 5 000 €

1 x bielenie zubov v hodnote 320 €
2 x dentálna hygiena v hodnote 80 €, t. j. v celkovej hodnote 160 €

Organizátor súťaže uvádza, že pri výbere partnera súťaže postupoval v súlade s odbornou starostlivosťou. Organizátor súťaže nie je zodpovedný za kvalitu resp. odbornosť poskytnutia výhier výhercom súťaže zo strany partnera súťaže Martin Dental Center s. r. o. a všetky prípadné nároky týkajúce sa predmetu výhry a jeho využitia je výherca oprávnený a povinný si uplatniť a následne riešiť výlučne s partnerom súťaže. Organizátor súťaže nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vzniknú výhercom alebo náhradníkom v súvislosti s prijatými výhrami. Zodpovednosť za vykonaný zákrok preberá poskytovateľ zdravotnej starostlivosti podľa zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 1. Výhercovia:

7.1 Na základe podmienok uvedených v bode 5. Organizátor spolu s partnerom súťaže vyberie spomedzi všetkých osôb zapojených do súťaže 5 (slovom: päť) výhercov, ktorí získajú jednu z výhier špecifikovanú v týchto pravidlách v bode 6.

7.2 Výhercom sa stáva fyzická osoba, ktorá v čase konania súťaže súčasne:

 1. splnila všetky podmienky účasti v súťaži stanovené v pravidlách tejto súťaže,
 2. môže z medicínskeho hľadiska podstúpiť zákroky zubnej kliniky, tzn. nebudú zistené žiadne zdravotné kontraindikácie, pre ktoré by ošetrenie nebolo možné vykonať,
 3. bola vybraná po dohode Organizátora a partnera súťaže spomedzi všetkých, ktorí sa riadne zapojili do súťaže,
 4. Organizátorovi sa podarilo s výhercom skontaktovať a získať údaje nevyhnutné na zverejnenie výsledkov súťaže a doručenie výhry.

Všetci výhercovia budú uverejnení na webovej stránke zensky.cas.sk.

 1. Odovzdanie výhier:

Odovzdanie výhier – poukazy na zákroky zubnej kliniky - zabezpečí poskytovateľ výhier, Martin Dental Center s. r. o.. Bezodkladne po výbere výhercov Organizátor poskytne klinike Martin Dental Center s. r. o. kontaktné údaje výhercov v rozsahu meno, priezvisko, bydlisko, e-mail a telefónne číslo za účelom odovzdania výhry. Martin Dental Center s. r. o. zabezpečí odovzdanie výhier výhercom najneskôr do jedného (1) mesiaca od ukončenia súťaže. V prípade, ak sa nepodarí na základe známych údajov kontaktovať výhercu a doručiť výhercovi výhru, nárok výhercu na prevzatie výhry zaniká uplynutím troch (3) mesiacov od ukončenia súťaže.

Výhry v súťaži „Krásny úsmev je ZADARMO!“ sú neprenosné.

 1. Informovanie výhercov súťaže o získaní výhry:

Výhercovia súťaže budú o získaní výhier špecifikovaných v bode 6. informovaní telefonicky, a to do 3 (slovom: troch) dní odo dňa uskutočnenia výberu. Organizátor vyzve výhercov na súčinnosť za účelom realizácie reportáže o výhre, pozostávajúcej z rozhovoru s výhercom a vyhotovenia potrebného množstva fotografií.

 1. Náhradný výherca a vznik nároku náhradného výhercu na výhru:

10.1 Organizátor ustanovuje systém výberu náhradných výhercov. Po každom výbere výhercu, pristúpi rovnako k výberu druhej (2.) osoby tzv. náhradného výhercu. Druhú (2.) vybranú osobu ustanoví za náhradného výhercu v prvom rade.

10.2 Vznik nároku náhradného výhercu na prevzatie výhry je podmienený nasledovnými skutočnosťami:

a) niektorý z výhercov uplatní právo odmietnuť výhru,

b) výherca nespĺňa podmienky účasti v súťaži, napr. ide o osobu vylúčenú zo súťaže,

c) výherca nemôže z medicínskeho hľadiska podstúpiť zákroky zubnej kliniky,

d) výherca odvolá súhlas so spracúvaním osobných údajov,

e) výherca odmietne uzavretie Zmluvy o vyhotovení a následnom používaní fotografií, obrazových snímkov a obrazového záznamu.

10.3 Vznik niektorej okolnosti uvedenej v bode 10.2 na strane výhercu, zakladá pre Organizátora možnosť osloviť náhradného výhercu v prvom rade za účelom oznámenia a doručenia výhry. Ak náhradný výherca uplatní právo odmietnuť výhru alebo nespĺňa podmienky účasti v súťaži v zmysle týchto pravidiel súťaže, výhra prepadne v prospech Organizátora súťaže.

12. Vylúčenie zamestnancov Organizátora z účasti v súťaži:

Z účasti v súťaži sú vylúčení zamestnanci spoločnosti FPD Media, a. s., so sídlom Palisády 29/A, 811 06 Bratislava a osoby spolupracujúce na organizácii súťaže, vrátane im blízkych osôb v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka.    

 1. Informačná povinnosť dotknutej osoby k spracúvaniu osobných údajov a súhlas so spracúvaním fotografie (reportáže):

Organizátor súťaže: FPD Media, a. s., so sídlom: Palisády 29/A, 811 06 Bratislava, korešpondenčná adresa: Junácka 6, 831 04 Bratislava, IČO: 47 237 601, zapísaná  v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I., Oddiel: Sa, vložka č.: 6882/B, zastúpená: Ing. Peter Šveda – predseda predstavenstva, bude spracúvať osobné údaje účastníkov súťaže na základe nižšie uvedených právnych základov:

V súlade s ustanovením čl. 6 ods.1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“) a § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej tiež ako „zákon o OOÚ“) oznamuje Organizátor súťaže, že osobné údaje účastníkov súťaže bude spracúvať na základe súhlasu účastníka súťaže, a to v rozsahu meno, priezvisko, bydlisko, e-mail a telefónne číslo. Osobné údaje bude spracúvať so súhlasom účastníka súťaže, keďže spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na identifikáciu výhercu a na doručenie výhry. Organizátor bude osobné údaje spracúvať len po dobu splnenia účelu, najneskôr do 31.12.2023.

V súlade s ustanovením čl. 6 ods.1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“) a § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej tiež ako „zákon o OOÚ“) poskytne účastník súťaže súhlas so spracúvaním fotografií (reportáže) na účely jej zverejnenia na webovej stránke zensky.cas.sk, prípadne v iných printových médiách Organizátora, a to po dobu konania súťaže a 12 mesiacov po jej skončení. Súhlas účastník súťaže poskytne tak, že pošle mailom Organizátorovi fotografie na mailovú adresu zenskycas@novycas.sk spolu so súhlasom s uverejnením fotografií (reportáže) a podmienkami uvedenými v týchto pravidlách súťaže.   

Práva dotknutej osoby: Dotknutá osoba má právo:

a) požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,

Ako dotknutá osoba máte právo na poskytnutie zoznamu osobných údajov, ktoré od Vás máme k dispozícii ako aj informácie o tom ako Vaše osobné údaje spracúvame.

b) na opravu osobných údajov,

Prijali sme opatrenia, aby sme uchovávali Vaše presné, úplné a aktuálne osobné údaje. Ak si myslíte, že Vaše osobné údaje, ktoré uchovávame nie sú presné, úplné a aktuálne, prosím informujte nás o tom.

c) na vymazanie osobných údajov,

Ako dotknutá osoba nás môžete požiadať aj o vymazanie Vašich osobných údajov, ak sú na to splnené zákonom uvedené dôvody, napr. ak už účel spracúvania skončil.

d) na obmedzenie spracúvania osobných údajov,

Ako dotknutá osoba nás môžete pri splnení zákonných podmienok požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje, napr. za situácie ak si myslíte, že Vaše osobné údaje, ktoré uchovávame, sú nepresné a pod.

e) namietať spracúvanie osobných údajov,

Ako dotknutá osoba máte právo namietať spracúvanie Vašich údajov, v prípade, ak ste nadobudli presvedčenie, že na spracúvanie osobných údajov nemáme právny dôvod; napr. ak naše oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov neprevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby.

f) na prenosnosť osobných údajov,

Ako dotknutá osoba máte za určitých okolností právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli. Toto právo na prenosnosť sa však týka len tých osobných údajov, ktoré ste nám poskytli na základe Vášho súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

g) odvolať súhlas,

Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek odvolať Váš súhlas v prípadoch, keď Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu.

h) podať návrh na začatie konania resp. sťažnosť na dozorný orgán,

Ako dotknutá osoba máte právo podať návrh resp. sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

Dotknutá osoba môže požadovať výkon vyššie uvedených práv kedykoľvek, a to prostredníctvom emailu advokat@banos.sk, alebo písomne na poštovú adresu sídla Organizátora súťaže. Organizátor vybaví žiadosť dotknutej osoby v súvislosti s vyššie uvedenými právami v zákonných lehotách.  Dotknutá osoba potvrdzuje, že Organizátor splnil oznamovaciu povinnosť v súlade s čl. 13 Nariadenia a § 19 zákon o OOÚ. Dotknutá osoba týmto čestne prehlasuje, že dáva Organizátorovi svoj výslovný a bezvýhradný súhlas so spracúvaním a zverejnením vyššie uvedených osobných údajov aj v súlade s ustanovením § 11 zákona a § 12 Občianskeho zákonníka.

 1. Súdne vymáhanie výhier v súťaži:

V zmysle ustanovenia § 845 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, výhry z tejto súťaže nie je možné vymáhať súdnou cestou a pravidlá ich uplatňovania sa riadia podmienkami upravenými týmito pravidlami súťaže. V prípade, ak nastanú pochybnosti o splnení týchto podmienok a pravidiel, rozhodne o ich splnení, resp. nesplnení Organizátor.

 1. Úprava a zmena pravidiel súťaže: 

Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek pred začiatkom súťaže aj počas trvania súťaže pozmeniť alebo upraviť tieto pravidlá súťaže, ako aj právo súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť, a to aj bez uvedenia dôvodu a poskytnutia náhrady.

Zmenu alebo úpravu pravidiel súťaže zverejní Organizátor na webovej stránke zensky.cas.sk. V prípade rozporu medzi týmito pravidlami súťaže a pravidlami uvedenými v propagačných alebo iných materiáloch určených spotrebiteľom má vždy prednosť znenie pravidiel súťaže uverejnené na webovej stránke zensky.cas.sk.

 1. Zverejnenie pravidiel súťaže:

Tieto pravidlá súťaže budú uverejnené na webovej stránke zensky.cas.sk počnúc dňom 1.5. 2023 a budú zo stránky odstránené najneskôr do pätnástich (15) dní od ukončenia súťaže. Tieto pravidlá súťaže budú zároveň k dispozícii na nahliadnutie v priestoroch sídla Organizátora.

 1. Daňová povinnosť:

Výhry v hodnote nad  350 € (slovom: tristopäťdesiat eur) sú predmetom dane z príjmov v zmysle ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a predmetom odvodovej povinnosti v zmysle zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení. Oslobodené od dane sú výhry, ktorých hodnota neprevyšuje 350 €. Výhercovia v celom rozsahu zodpovedajú za splnenie daňovej a odvodovej povinnosti, prípadne ďalších povinností, ktoré im vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

18.  Zodpovednosť za škodu:

Zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti so súťažou sa bude posudzovať podľa príslušných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení. Ak v dôsledku zavineného konania účastníka súťaže vznikne Organizátorovi alebo účastníkom, prípadne tretím osobám akákoľvek ujma, je účastník, ktorý ujmu spôsobil, povinný v plnom rozsahu ju nahradiť.

Organizátor neposkytuje účastníkom súťaže náhradu žiadnych nákladov, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži.

Organizátor súťaže nezodpovedá za žiadne škody zapríčinené poskytnutím nesprávnych údajov zo strany účastníkov súťaže alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, nedoručením alebo odmietnutím výhry.

Organizátor súťaže nie je zodpovedný za žiadne výkony, ktoré neprevádzkuje alebo neposkytuje priamo sám.

19.  Všeobecné ustanovenie:

Táto súťaž je organizovaná ako propagačná spotrebiteľská súťaž, ktorá v zmysle ustanovenia § 4 ods. 6 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a zmene a doplnení niektorých zákonov nie je hazardnou hrou.

Viac k téme:
Odporúčame z TIVI.sk
 
});